បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានឧទ្ទិសដល់សព លោកយាយា ត្រិន ធី ញ៉

បុណ្យទក្ខិណានុប្បទានឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសព លោកយាយា ត្រិន ធី ញ៉ ថ្ងៃទី ០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៤ (ខួប ៧ ថ្ងៃ)

DSC05984DSC05977